• Prawo Odstąpienia od Umowy w Sklepie Gebe Kids

 1. Postanowienia niniejszego Tytułu mają zastosowanie do Umów Sprzedaży zawieranych między Sprzedawcą a Kupującym-Konsumentem. Postanowienia dotyczące Kupującego-Konsumenta mają odpowiednie zastosowanie do Przedsiębiorcy uprzywilejowanego, tj. osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, dokonującej zakupu związanego z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeżeli z Umowy wynika, że dany zakup nie ma charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu działalności gospodarczej na podstawie przepisów o CEIDG.

  2. Kupującemu-Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia obioru Produktu, a jeżeli przedmiotem Umowy jest kilka Produktów lub zamówienie dostarczano w częściach, od dnia objęcia w posiadanie ostatniej części dostawy.

  3. Pouczenie o ustawowym prawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży stanowią integralną część Regulaminu zakupów (załącznik do Regulaminu) oraz są dostępne w serwisie internetowym Sprzedawcy. 

  4. Kupującemu-Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jeżeli przedmiotem świadczenia jest: 
  4.1. Produkt nieprefabrykowany wyprodukowany według specyfikacji Kupującego-Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4.2. Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  4.3. Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4.4. Produkt, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami;
  4.5. nagranie dźwiękowe lub wizualne albo program komputerowy dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4.6. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego-Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

  5. Konsument odstępuje od Umowy Sprzedaży poprzez złożenie Sprzedawcy jednostronnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca zapewnia Kupującemu-Konsumentowi możliwość złożenia oświadczenia drogą elektroniczną przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego w Serwisie internetowym Sprzedawcy oraz stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu; na żądanie Kupującego-Konsumenta stosowny formularz zostanie udostępniony drogą elektroniczną. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy przesłać na adres: Gebe sp.z o.o., Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, Mazowieckie Polska, tel.: +48 797 125 306, sklep@gebekids.pl

  6. Kupujący-Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej do odbioru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. 

  7. Bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Produktu w następstwie odstąpienia od Umowy Sprzedaży ponosi Kupujący-Konsument a Sprzedawca nie zwraca tych kosztów Kupującemu- Konsumentowi. 

  8. Sprzedawca dokona zwrotu Kupującemu-Konsumentowi wszystkich dokonanych przez niego płatności w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, w tym kosztów najtańszej usługi dostawy oferowanej przez Sprzedawcę niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. 

  9. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu tej samej formy płatności, jakiej użył Kupujący-Konsument, chyba że Kupujący-Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

  10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Kupującego-Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego-Konsumenta do chwili otrzymania Produktu lub dostarczenia przez Kupującego-Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  11. Jeśli Kupujący-Konsument wybrał inny niż najtańszy spośród oferowanych przez Sprzedawcę sposób dostawy Produktu, Sprzedawca zwróci Kupującemu-Konsumentowi koszty dostawy w wysokości odpowiadającej najtańszemu zwykłemu sposobowi dostawy Produktu oferowanemu przez Sprzedawcę. 

  12. Jeżeli Sprzedawca jako rekompensatę za obniżoną jakość Produktu udzielił Kupującemu-Konsumentowi zniżki, kwota ta w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zostanie odliczona, a Kupującemu-Konsumentowi zostaną zwrócone środki pieniężne obniżone o udzieloną zniżkę. 

  13. Brak możliwości zwrotu Produktu zakupionego po otrzymaniu kodu wygenerowanego drogą elektroniczną. Bony elektroniczne z automatycznie generowanym unikalnym kodem stanowią dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych nie przysługuje, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego-Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

  14. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, Umowa Sprzedaży uważana jest za niezawartą. 

  15. Kupujący-Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Wówczas Sprzedawcy przysługuje prawo do odszkodowania za zmniejszenie wartości Produktu. W ramach prawa do odszkodowania Sprzedawca wezwie Kupującego-Konsumenta do zapłaty odszkodowania w wyznaczonym terminie a po jego bezskutecznym terminie złoży oświadczenie o potrąceniu przysługującej mu wierzytelności z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości Produktu z wierzytelnością Kupującego-Konsumenta o zwrot kosztów poniesionych w związku z zawartą Umową Sprzedaży.

  16. W chwili odstąpienia przez Kupującego-Konsumenta od Umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Kupującego-Konsumenta. Jeżeli w związku ze zawarciem Umowy Sprzedaży Kupujący-Konsument otrzymał prezent, umowa darowizny obejmująca prezent zawarta między Sprzedawcą a Kupującym-Konsumentem wygasa a Kupujący-Konsument zobowiązany jest do zwrotu prezentu łącznie ze zwrotem Produktu. Kupujący-Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem dodatkowych umów.